DANE OSOBOWE ZBIERANE W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM POMOCY PRAWNEJ

Szanowni Państwo

W przypadku pozyskania danych osobowych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Dotyczy to również danych zebranych pośrednio, tj. w drodze ich udostępnienia od osób trzecich w zakresie koniecznym do świadczenia usług prawniczych przez Kancelarię. W powyższym przypadku Kancelaria nie musi spełniać obowiązku informacyjnego w takim zakresie, w jakim przekazana poszczególnym radcom prawnym informacja musi pozostać poufna w związku z tajemnicą radcowską (na podstawie art. 14 ust. 5 lit. d) RODO w związku z art. 3 i 5a ustawy o radcach prawnych) (np. strony postępowania sądowego lub administracyjnego, świadkowie, pełnomocnicy, biegli).

Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Kancelaria wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w ustawie o radcach prawnych. W szczególności przewidziane w RODO zadania realizowane są pod warunkiem, iż nie zachodzą wyłączenia przewidziane w art. 5a ust. 1 (Przepisy art. 15 ust. 1 i 3 stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej), i ust. 2 ustawy o radcach prawnych, co oznacza, że w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się iż przepisu art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - wyłączenie prawa do sprzeciwu.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu okres przetwarzania danych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Kancelaria I&J Parulska s.c.
foto by Alejandro Escamilla unsplash.com

Copyright 2015 © I&J Parulska - Kancelaria Radców Prawnych s.c.