KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA:

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Niniejszym informujemy Panią/Pana , że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I&J PARULSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH IWONA PARULSKA JOANNA PARULSKA-TUREK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Poznaniu ul. Piękna 28a/2 60-591 , mail: kancelaria@parulska.eu (dalej Spółka lub Kancelaria)

II. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do:
 • zawarcia i realizacji umowy na obsługę prawną na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w ustawach materialnych i procesowych prawa polskiego, w szczególności kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego oraz ustawie o rachunkowości ;
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);

III. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:
 • imię i nazwisko data urodzenia adres zamieszkania
 • dane identyfikacyjne z rejestrów publicznych (NIP, PESEL, REGON etc.)
 • numer dokumentu tożsamości (o ile dotyczy, np. w przypadku zajęć komorniczych)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nazwę działalności oraz NIP
 • inne dane osobowe, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia Twoich dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne dla typu sprawy
 • adres mail
 • numer telefonu
 • wizerunek utrwalony w monitoringu wizyjnym
 • konto bankowe (o ile wymagane)
 • stan zdrowia (o ile wymagane dla typu sprawy)
 • stan posiadania (o ile wymagane dla typu sprawy)
 • dane o zatrudnieniu (o ile wymagane dla typu sprawy)
 • dane o posiadanych dzieciach i krewnych (o ile wymagane dla typu sprawy)
 • zawarte przez Pana/Panią umowy, ugody, wyroki (o ile wymagane dla typu sprawy)
 • informacje o życiu osobistym, w tym związkach formalnych i nieformalnych (o ile wymagane dla typu sprawy)
 • informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych wizerunek (o ile wymagane dla typu sprawy)
 • przynależność do grup etnicznych, rasowych, światopoglądowych (o ile wymagane dla typu sprawy)

IV. Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np.
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Sądy powszechne i administracyjne ,mediatorzy)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE.

VI. Profilowanie

Nie profilujemy automatycznie Państwa danych.

VII. Okres przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy przez okres wymagany do realizacji celów umowy, oraz świadczenie usług prawnych, wynikających z jej zawarcia oraz roszczeń stron.
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem poczty elektrycznej przetwarzamy przez okres wymagany do realizacji celów umowy, oraz wynikających z jej zawarcia roszczeń stron.
 • Dokumenty rozliczeniowe - Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
 • Wizerunek utrwalony w monitoringu wizyjnym w czasie przebywania na terenie siedziby Spółki przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub przedstawiciel Spółki powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wyżej wymienionych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej

VIII. Pani/Pana prawa:

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy z Kancelarią i prawidłowego jej wykonania.

X. W celu wykonania swoich praw powinni Państwo wysłać żądanie pod adres email:

kancelaria@parulska.eu, przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Kancelaria I&J Parulska s.c.
Uwaga : MONITORING na terenie obiektu.
Kancelaria I&J Parulska s.c.
foto by Alejandro Escamilla unsplash.com

Copyright 2015 © I&J Parulska - Kancelaria Radców Prawnych s.c.