Kancelaria Radców Prawnych I&J PARULSKA s.c. świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Ze względu na doświadczenie zawodowe tworzących ją radców prawnych Kancelaria specjalizuje się w:

  • Przygotowaniu i prowadzeniu kompleksowej obsługi spółek osobowych i kapitałowych (przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów oraz regulaminów, bieżącą obsługę posiedzeń organów spółki, doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz obowiązków sprawozdawczych, pomoc w procesie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółki, doradztwo na rzecz poszczególnych organów spółek i ich członków)
  • Reprezentowaniu Klientów w postępowaniach gospodarczych, w zakresie windykacji należności w drodze polubownej, w toku postępowania sądowego i komorniczego a także analizę struktury wierzytelności i doradztwie w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń.
  • Przygotowaniu i opiniowaniu umów handlowych i cywilnoprawnych,
  • Poradach prawnych z zakresu prawa cywilnego, szczególnie w zakresie gwarancji i rękojmi przy sprzedaży towarów, z uwzględnieniem specyfiki obrotu maszynami i pojazdami specjalistycznymi, odszkodowań, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego, w tym w zakresie rozwodu i podziału majątku, opieki nad dzieckiem.
  • Reprezentowaniu Klientów w postępowaniach z zakresu prawa pracy na rzecz pracodawców (projektowanie i opiniowania aktów prawa wewnątrzzakładowego, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, ZFŚS, układy zbiorowe pracy)
  • Reprezentowaniu Klientów w postępowaniach z zakresu prawa pracy po stronie pracownika (reprezentację w stosunkach z pracodawcą oraz reprezentację w sporach sądowych)
  • Prowadzimy postępowania z zakresu ochrony dóbr osobistych
  • Posiadamy również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego,
  • Specjalizujemy się w problematyce przetargów i współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych;
  • Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie uregulowań administracyjnych, w tym kwestii dotyczących administracyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzimy spory przed sądami administracyjnymi [WSA i NSA].
Kancelaria I&J Parulska s.c.
foto by Erik Heddema unsplash.com

Copyright 2015 © I&J Parulska - Kancelaria Radców Prawnych s.c.