Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). W związku z powyższym, priorytetem jest dla nas dbanie o Państwa prywatność i dostosowanie procesów w firmie do nowych wymogów. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCY TOWARU LUB USŁUGI:

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Niniejszym informujemy Panią/Pana , że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych ,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I&J PARULSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH IWONA PARULSKA JOANNA PARULSKA-TUREK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Poznaniu ul. Piękna 28a/2 60-591 , mail: kancelaria@parulska.eu

II. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do:
 • zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej z administratorem danych (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO),w szczególności w zakresie oferowanych przez Państwa usług lub towarów ;
 • wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w ustawach materialnych prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego , ustawy o rachunkowości , ustawy o ubezpieczeniach społecznych w zakresie oznaczenia i identyfikacji stron umowy;
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w celach archiwalnych(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);
 • III. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • adres siedziby
 • dane identyfikacyjne z rejestrów publicznych (NIP, PESEL, REGON,KRS.)
 • adres mail
 • numer telefonu
 • konto bankowe
 • wizerunek utrwalony w monitoringu wizyjnym
 • IV. Odbiorcy danych

  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np.

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Sądy powszechne i administracyjne ,mediatorzy)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność
 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE.

  V. Okres przechowywania danych

  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

  Dane dla celów wykonania umowy Okres wymagany do realizacji celów umowy, oraz wynikających z jej zawarcia roszczeń stron.
  Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  Dane przekazywane z wykorzystaniem poczty elektronicznej Okres wymagany do realizacji celów umowy, oraz wynikających z jej zawarcia roszczeń stron.
  Wizerunek utrwalony w monitoringu wizyjnym w czasie przebywania na terenie siedziby Spółki Okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub przedstawiciel Spółki powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wyżej wymienionych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej

  VI. Pani/Pana prawa:

  Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy z Kancelarią. W celu wykonania swoich praw powinni Państwo wysłać żądanie pod adres email: kancelaria@parulska.eu, przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.  Kancelaria I&J Parulska s.c.
  Uwaga : MONITORING na terenie obiektu.
  Kancelaria I&J Parulska s.c.
  foto by Alejandro Escamilla unsplash.com

  Copyright 2015 © I&J Parulska - Kancelaria Radców Prawnych s.c.